Privacy Policy

NewNrgy hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NewNrgy houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als NewNrgy zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::

NewNrgy
Regentessestraat 13
2713 EM ZOETERMEER
E-mail: [email protected]

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door NewNrgy verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- Het aangaan van overeenkomsten
- Het versturen van nieuwsbrieven
- Het uitleveren van bestellingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
- Naam
- Adres
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- alle online betalingen (iDEAL)
- hosten van onze webshop
- het versturen van nieuwsbrieven

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
NewNrgy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
- Alle persoonsgegevens zijn alleen te bereiken via een inlog.
- Wij maken gebruik van een beveiligde internetverbinding HTTPS te herkennen aan het groene slotje
- Wij testen en evalueren regelmatig de maatregelen en de beveiliging.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Cookies
De website NewNrgy.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van NewNrgy beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat NewNrgy na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. NewNrgy gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de NewNrgy website en hun functionaliteit. Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt NewNrgy inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan NewNrgy de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. NewNrgy kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vind u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vind u hier.

Links
Op de websites van NewNrgy zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. NewNrgy kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen
Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via e-mail [email protected] 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
© Copyright 2024 NewNrgy - Succesvol lijnen